เอกสาร  PDF


 

 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดียแบบทัชสกรีน จำนวน ๑ ห้อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E - Bidding )